ELDÜ viib 16.03.2020-15.03.2021. ellu projekti “1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste huvikaitse arendamine”

Projekti eesmärgiks on 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste ühiskondliku mõjujõu kasvatamine ning nende huvikaitsealuste ja -tegevuste läbipaistvuse suurendamine. Projekti käigus viiakse läbi küsitlusuuring, et hinnata  1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste elukvaliteedi mõjutajaid, toetavate teenuste ja ravitarvikute vajadust ja muid tervisega seotud kitsaskohti. Uuringu tulemuste põhjal hindab ELDÜ oma senise huvikaitse alase tegevuse tulemuslikkust ning kavandab järgmise 5 aasta tegevusi, mis on suunatud tervisest tingitud ebavõrdsuse vähendamisele ja inimkesksuse suurendamisele tervishoius.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Projekti toetussumma on 20 000 eurot.

ELDÜ carries out the project „Promoting Advocacy for People with Type 1 Diabetes“ from March 16, 2020 until March 15, 2021.

The objective of the project „Promoting Advocacy for People with Type 1 Diabetes“ proposed by MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (NGO Estonian Society of Children and Youth with Diabetes, ELDÜ) is to increase the social influence of people with type 1 diabetes and to increase the transparency of the principles and activities of advocating for them. In the project, a survey will be conducted to assess the factors that influence the quality of life of people with type 1 diabetes, their need for support services and medical equipment, and other health-related challenges they face. Based on the results of the survey, ELDÜ is going to assess the success of their current advocacy activities and plan the activities for the next five years in order to combat health-related inequality and promote a people-focused approach in healthcare.

Parents with children with type 1 diabetes: survey report (in Estonian)

Adults with type 1 diabetes: survey report (in Estonian)

The project is supported by EAA Grants Active Citizens Fund operated by Open Estonia Foundation in consortium with the Network of Estonian Non-profit Organisations. The grant amount is EUR 20 000.

Projekti oodatavad tulemused on järgmised.

  1. 1. tüüpi diabeeti põdevad inimesed ja nende lähedased saavad projekti käigus läbiviidava uuringuga anda teada oma elukvaliteedi mõjutajatest, toetavate teenuste vajadusest ja muudest tervisega seotud kitsaskohtadest. Uuringu tulemustest lähtuvad ELDÜ algatused probleemidega tegelemisel on suunatud diabeeti põdevate inimeste terviseseisundist tuleneva ebavõrdsuse vähendamisele, elukvaliteedi parandamisele ja inimkesksuse suurendamisele.
  2. ELDÜ kui organisatsioon saab projekti tulemusel objektiivselt hinnata oma senise tegevuse mõju laste ja perede sihtrühmas ning kavandada uusi tegevusi nii laste kui täiskasvanute sihtrühmale.
  3. Sotsiaalvaldkonna eest vastutavad riigiasutused (Sotsiaalministeerium, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Tervise Arengu Instituut) on saanud ettepanekud Rahvastiku Tervise Arengukava tegevuste planeerimiseks, ravitarvikute hüvitamise tingimuste muutmiseks, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste disainiks ning tervislikke valikuid toetava info jagamise tõhustamiseks.
  4. Diabeeti põdevate inimeste raviga tegelevad tervishoiutöötajad (perearstid, endokrinoloogid ja diabeediõed) on teadlikud patsientide elukvaliteedi mõjutajatest ja toetavate teenuste võimalustest ning oskavad neid patsiendile soovitada.
  5. Laiem Eesti avalikkus on teadlikum diabeedist ning diabeeti põdevate inimeste vajadustest.

Küsitluse tulemused

Küsitluse tulemusi tutvustavat veebiseminari on võimalik järele vaadata. 

Diabeediga täiskasvanute raport_2020

Diabeediga laste vanemate raport_2020