MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (Diabeedikool) andmetöötluspõhimõtted

Diabeedikool töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid peamiselt sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisel. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

Kui astute ühingu liikmeks

Säilitame liikmeks astumisel küsitud andmeid elektroonilisel kandjal dokumente piiratud ligipääsuga arvutivõrgu kettal.

Kui kasutate meie teenuseid

Töötleme Teie isikuandmeid, et sõlmida teenuseosutamise leping ja osutada sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni teenust vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Säilitame isikuandmeid elektroonilises infosüsteemis, milles on Diabeedikooli töötajatele võimaldatud kasutajaõigused ja ligipääs tööülesannete täitmisega seotud vajalikele andmetele.

Kui külastate meie kodulehte

Kui külastate meie võrgulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate. Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Kui kandideerite meile tööle

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Andmetega tutvumine, muutmine, kustutamine ja kaebused

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Me keeldume Teie soovist üksnes siis, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; kahjustada riiklikku julgeolekut; takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõudes oma isikuandmete kasutamise piiramist või kustutamist.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Diabeedikooli andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Keskuses, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt (piret@lastediabeet.ee)